Saturday Nov 17 - Sunday Nov 18
Monday, Nov 19 at 7:00 PM - 8:30 PM
Monday, Nov 26 at 7:00 PM - 8:30 PM
Monday, Dec 3 at 7:00 PM - 8:30 PM